W dniu 02.08.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  581915-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie robót remontowo - drogowych w 2 rejonach sołectw Gminy Kartuzy oraz budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Prokowie.

 

Znak sprawy: ZP.271.20.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

08.08.2019r.

1) Wyjaśnienia numer 1 z dnia 08.08.2019r.

2) Dokumentacja

19.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.09.2019 r.

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych