W dniu 09.08.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  584596-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa dróg gminnych – nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej - na ul. Sambora w Kartuzach, w Sianowie, Smętowie i Staniszewie oraz płyta skateparku w Dzierżążnie

 

Znak sprawy: ZP.271.21.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

22.08.2019 r.

27.08.2019 r.

02.09.2019

16.09.2019