W dniu 14.08.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  586460-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Mury oporowe oraz dostosowanie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych – na części działek ewid. o nr 235/1 i 360 w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: ZP.271.22.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

22.08.2019 r.

30.08.2019 r.

02.09.2019