W dniu 13.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 597160-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Kosy, Kolonia, Kartuzy, Dzierżążno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: ZP.271.27.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

26.09.2019r.

07.10.2019r.

16.10.2019r.