W dniu 16.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 598042-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Bursztynowej w Kartuzach, ul. Kiełpińskiej w Mezowie, ul. Energetyków w Kiełpinie i Os. XX-lecia w Kartuzach

 

Znak sprawy: ZP.271.28.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

30.09.2019r.

07.10.2019r.

11.10.2019r.