W dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  601304-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w mieście Kartuzy oraz na terenie sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2019/2020

 

Znak sprawy: ZP.271.29.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 03.10.2019 r.