W dniu 26.09.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  602267-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Mury oporowe oraz dostosowanie wejścia głównego na teren szkoły dla osób niepełnosprawnych – na części działek ewid. o nr 235/1 i 360 w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: ZP.271.31.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

09.10.2019r.

1) Wyjaśnienia nr 1 z dnia 08.10.2019r.

11.10.2019r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór grupy kapitałowej

22.10.2019r.

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty