Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu polegającego na przygotowaniu miejsca integracji sąsiedzkiej przy Wspólnocie Mieszkaniowej.


Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty do pobrania:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr KIM 1/2019(III) z dnia 8.10.2019r. wpłynęła tylko jedna oferta.

Zamawiający nie ma możliwości wykazania, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana zostanie wykonana po cenie rynkowej.
Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.