Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby gminy Kartuzy”.

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 Znak sprawy: ZP.271.39.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.12.2019 r. do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

20.12.2019 r.

30.12.2019r.