W dniu dzisiejszym, tj. 23.10.2020r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  601746-N-2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa koagulantów w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.