W dniu 19.07.2019 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  576204-N-2019 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: ZP.271.18.2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

30.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

07.08.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty