Numerem alarmowym do Straży Miejskiej w całej Polsce jest numer 986. Siedziba Straży Miejskiej w Kartuzach znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul. Hallera 1. Komendantem Straży Miejskiej w Kartuzach jest Krzysztof Pawłowski, tel.: 58 680 09 86.


Strażnik Miejski wykonując zadania ma prawo do:


udzielania pouczeń,

legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,

wydawania poleceń,

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Strażnik Miejski może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:

siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

kajdanki,

pałki obronne wielofunkcyjne,

psy obronne,

paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.Poniżej będziemy Państwa informować o najważniejszych inicjatywach kartuskiej Straży Miejskiej. Będziemy tu również publikować informacje o odłowionych na terenie Gminy Kartuzy psach, które - po zasięgnięciu informacji w Straży Miejskiej - będzie można przygarnąć czasowo lub adoptować na stałe.
Na zdjęciu powyżej: Samochód-pułapka stanął na Rynku w Kartuzach. Dla przestrogi (kliknij w link, aby zobaczyć).
Na zdjęciu powyżej: Strażnik miejski wręcza opaskę odblaskową jednemu z uczestników Truskawkobrania. Impreza organizowana na Złotej Górze k. Kartuz kończy się co roku w późnych godzinach nocnych - wówczas wielu ludzi powraca do domów pieszo (kliknij w link).
Na zdjęciu powyżej: Komendant Straży Miejskiej w Kartuzach przeprowadza pogadankę z dziećmi na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Takich akcji kartuska Straż przeprowadziła mnóstwo.Wkrótce więcej materiałów! (aktualizacja: 14 września 2017)