Nabór na członków komisji konkursowej (przeciwdziałanie patologiom 2023)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ
Nabór na członków komisji konkursowej

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1038 z późn. zm.) oraz Programem Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XLIX/453/2021 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2022 roku Burmistrz Kartuz zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2022, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert w sferze: “przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

 1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
 2. W skład Komisji Konkursowych wchodzą: 
  1. przedstawiciele organu wykonawczego, 
  2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.
 3. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności: 
  1. czynny udział w pracach Komisji;   
  2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających w wykonywanie obowiązków członka Komisji.   
  3. członkowie Komisji nie mogą bez zgody Przewodniczącego Komisji Konkursowej ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym. 
 4. Prawa członków Komisji Konkursowej: 
  1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach; 
  2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.
 5. Tryb Pracy Komisji Konkursowej:  
  1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach,  
  2. członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie,  że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji; 
  3. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji; 
  4. z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji. Protokół przedstawia się Burmistrzowi.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu w terminie od 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) do  24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) do godz. 15.30.

Wypełnione formularze należy przesłać lub dostarczyć do ostatniego dnia naboru: 

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach (parter) ul. gen. J. Hallera 1, 83 - 300 Kartuzy,
  lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl 


/-/Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz