Plan zamówień publicznych

Obowiązek przygotowywania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych wprowadziła nowelizacja ustawy PZP z czerwca 2016 roku. Planowanie stanowi czynność, której podjęcie wiąże się z licznymi korzyściami zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W zamówieniach publicznych pozwala na:

  • racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami,
  • efektywne wydatkowanie środków publicznych
  • oraz wyeliminowanie ryzyka niewłaściwego udzielania zamówień.

Skonkretyzowanie potrzeb zamawiającego poprzez wskazanie jego zapotrzebowania na realizację określonych dostaw, usług czy robót budowlanych w określonej perspektywie czasowej, to pierwszy krok umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Wiedza o takich potrzebach pozwala nie tylko prawidłowo oszacować wartości zamówienia i dobrać właściwą procedurę. Daje również możliwość takiego zaplanowania działań, które pozwoli przygotować postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy, jego wszczęcie oraz zlecenie realizacji (podpisanie umowy) w odpowiednim czasie.

Upublicznione plany z całą pewnością wpływają również na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniach, do których wykonawcy będą mogli przygotować się znacznie wcześniej poprzez odpowiednią alokację posiadanych zasobów w czasie.


Obecny PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY KARTUZY został zaktualizowany: 07.04.2021r.

Kontakt