Będą kontrole dotyczące przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy

Dodane przez MD -

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach informuje, że pracownicy Wydziału oraz Straży Miejskiej przeprowadzają kontrole dotyczące przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. 

W najbliższych dniach prowadzone będą kontrole w następujących miejscowościach: Bącz, Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Dzierżążno, Głusino, Grzybno, Kaliska, Kiełpino, Kolonia.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby kontrola przebiegła sprawnie?

  • dowody wywozu nieczystości ciekłych za okres do 12 miesięcy wstecz;
  • umowa na wykonywanie usług z przedsiębiorcą mającym zezwolenie Burmistrza Kartuz na odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości ciekłych;
  • umowa na odbiór odpadów komunalnych oraz dowody wpłat za wykonanie tego typu usług, przez uprawniony podmiot – dotyczy nieruchomości niezamieszkanych (np. podmioty gospodarcze i nieruchomości rekreacyjne).

Dodatkowo Urzędnicy na miejscu sprawdzą:

  • jakość segregacji odpadów na terenie nieruchomości,
  • posiadanie kompostownika oraz pojemników na odpady,
  • rodzaj używanego opału i kotła do ogrzewania budynków.

Kontrole przeprowadzane są przez pracowników Urzędu, posiadających stosowne upoważnienia Burmistrza do przeprowadzania kontroli i/lub Straż Miejską. Prosimy o czujność i żądanie okazania dokumentów uprawniających pracowników do kontroli, tym samym będą Państwo mieli pewność, że podane informacje są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane na inne potrzeby niż sama kontrola.  Urząd nie angażuje żadnych zewnętrznych podmiotów do przeprowadzania takich kontroli.  

Segregujesz prawidłowo, masz kompostownik, który wcześniej zgłosiłeś i nie chcesz kontroli na miejscu? Możliwa jest kontrola ww. dokumentów w Urzędzie. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć do Urzędu, bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach pok. 320 na III piętrze, w terminie do 09.08.2024r. 

Jednocześnie informujemy, że ww. kontrole są obowiązkiem ustawowym, nałożonym na gminy odgórnie. Poszczególne czynności kontrolne wynikają z art. 6 ust. 5a i 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399)