Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP frag. wsi Ręboszewo

Dodane przez WB - pon., 11/03/2024 - 15:15

Kategoria

Ogłoszenie 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ręboszewo, między ulicą Kartuską a Słoneczną

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXXVIII/848/2024 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ręboszewo, między ulicą Kartuską a Słoneczną, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1 lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@poczta.kartuzy.pl lub adres skrytki ePUAP /UMKARTUZY/SkrytkaESP, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, pokój nr 207.

Wniosek należy złożyć w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wzór formularza znajduje się pod adresem: https://www.bip.kartuzy.pl/a,16290,wniosek-o-zmiane-lub-sporzadzenie-miejscowego-planu-zagospodarowania.html oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, pokój 207.

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński