Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Łapalicach, Mezowie, Mirachowie i Prokowie

Dodane przez WB -

Kategoria

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Burmistrz Kartuz zawiadamia:

  • o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwały Nr LXXIX/880/2024 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapalice, na wschód od terenu PKP,
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwały Nr LXXIX/878/2024 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo, pomiędzy ul. Jeziorną, Drobiarzy a Zieloną, 
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwały Nr LXXIX/877/2024 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mirachowo, rejon ulicy Kożyczkowskiej,
  • o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach Uchwały Nr LXXIX/879/2024 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Prokowo, rejon ulic Kartuskiej i Leśnej.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gmina@poczta.kartuzy.pl lub adres skrzynki ePUAP: /UMKARTUZY/SkrytkaESP. Wnioski można także składać na formularzu, dostępnym na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskującego.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko celu przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Pełna treść kazdego z ogłoszeń dostępna jest poniżej.