Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP fragmentu wsi Sitno, na północ i zachód od jeziora Sitno

Dodane przez WB -

Kategoria

OGŁOSZENIE
U.6721.10.1.2024.AS

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sitno, na północ 
 i zachód od jeziora Sitno


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach uchwały Nr II/16/2024 w dniu 20 maja 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sitno, na północ  i zachód od jeziora Sitno. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. gen. J. Hallera 1.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego do Burmistrza Kartuz w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. gen. J. Hallera 1 lub elektronicznej na adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl lub adres skrytki ePUAP /UMKARTUZY/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński


Obowiązek informacyjny dla stron postępowania:
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że: 1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Kartuzy z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel.: 58 6945 200 adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl, reprezentowana przez Burmistrza Kartuz, 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Administrator informuje, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 5. Pana/i dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 6. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/ią danych osobowych ma charakter dobrowolny. 7. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie organom administracji publicznej współpracującym z Administratorem, jedynie w przypadku wykazania interesu prawnego do otrzymania danych.8. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r, poz. 217 tj. z późn. zm.) 9. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do wglądu, uzupełnienia i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 10.W przypadku naruszenia ochrony Pani/a danych osobowych, przysługuje Panu prawo oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.