Konsultacje społeczne dot. nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz

Dodane przez MD -

W związku z przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do 2030 r. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński serdecznie zaprasza mieszkańców Kartuz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

W maju bieżącego roku Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę o wyznaczeniu nowego obszaru rewitalizacji na terenie Kartuz, a w czerwcu o przystąpieniu do sporządzenia nowego Programu rewitalizacji. Granice obszaru wskazanego do objęcia programem rewitalizacji obrazuje mapa: preview (prawomiejscowe.pl)

W konsekwencji uchwał podjęliśmy prace nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do roku 2030. W tym celu Burmistrz powołał Zespół odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu, w którego skład wchodzą urzędnicy i przedstawiciele instytucji miejskich.  Program rewitalizacji zawierać będzie szczegółową diagnozę obszaru, analizę przestrzenną oraz listę działań i projektów mających na celu poprawę sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej na wskazanym terenie, co bezpośrednio wiązać się będzie z poprawą jakości życia w naszym mieście.

W przygotowaniu Programu pragniemy posłużyć się opinią korzystających z infrastruktury oraz mieszkańców miasta, a w szczególności osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przygotowanych przez Urząd Miejski w Kartuzach. Zależy nam by poznać Państwa potrzeby, pomysły i refleksje, co do tego w jaki sposób Kartuzy zmieniły się w ostatnich latach i co jeszcze należy poprawić, by żyło się tu lepiej.

W dniach od 7 do 11 sierpnia w różnych miejscach na terenie Kartuz zostanie wystawiony namiot konsultacyjny w którym pracownicy Urzędu Miejskiego zbierać będą od Państwa opinie i informacje, co do potrzeb w formie ankiet i wywiadów bezpośrednich.

Następnie w dniach od 21 do 25 sierpnia planujemy organizację spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, na które również serdecznie zapraszamy. Spacery będą sposobnością do zaglądania w różne zakamarki naszego miasta oraz rozmów na temat tego, co należałoby poprawić lub zmienić, tak by miasto lepiej funkcjonowało i było bardziej przyjazne mieszkańcom i użytkownikom. O szczegółach spacerów będziemy informować Państwa szczegółowo po etapie zbierania opinii ankietowych i wywiadów, które pomogą nam określić przebieg tras.

W ramach konsultacji rozmawiać będziemy o wizji Kartuz w perspektywie najbliższych kilku lat. Będzie o zieleni w mieście, o ruchu samochodowym, rowerowym i pieszym, o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, rekreacji, architekturze i porządku. Poruszać będziemy sprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania instytucji. Porozmawiamy o różnych grupach użytkowników miasta od najmłodszych po najstarszych, o ich możliwościach i potrzebach, a także o tym w jaki sposób integrować lokalną społeczność mieszkańców i podejmować inicjatywy sąsiedzkie. To wszystko zamierzamy zorganizować w luźnej i sprzyjającej atmosferze dialogu i wzajemnego zrozumienia, a przy okazji przejść się spacerem po mieście.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania w proces tworzenia nowego Programu Rewitalizacji Kartuz.

Szczegółowych informacji w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji udziela Mateusz Szulc z Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego. tel: 58 694 52 15 mail: mateusz.szulc@poczta.kartuzy.pl