Zmieniajmy wspólnie nasze miasto! Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

Dodane przez MD -

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Kartuz. Zachęcamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm i instytucji do włączenia się tworzenie tego niezwykle ważnego dokumentu. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne. Nabór trwa od 27 listopada do 11 grudnia.

Rada Miejska w Kartuzach podjęła w czerwcu uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Będzie on realizowany na wydzielonym przez uchwałę obszarze naszego miasta do roku 2030. Gminny Program Rewitalizacji ma umożliwić realizację przedsięwzięć, które mogą się przyczynić do zrównoważonego i kompleksowego rozwoju w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Korzyści jakie miasto uzyskało z realizacji zadań zapisanych w ramach poprzedniej edycji programu – zagospodarowanie Rynku, utworzenie biblioteki w budynku dworca integracyjnego czy modernizacja Kaszubskiego Dworu, zostały dostrzeżone przez wszystkich mieszkańców, gdyż na trwałe zmieniły wizerunek Kartuz, przyczyniając się do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrostu zainteresowania naszym miastem turystów.

Jakie projekty?

Do kolejnej edycji programu zgłaszać można przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie rewitalizacji, przyczyniające się do rozwiązana problemów tego obszaru, zgodnie z dokumentem pn. „Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kartuzy” (stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej nr LXIX/741/2023 z dnia 31 maja 2023 r.) oraz zgodne z celami GPR takimi jak np. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (w tym ekonomii społecznej), rozwój dostępnej i uniwersalnej infrastruktury publicznej (w tym służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych), budowanie ładu przestrzennego i estetyki z wykorzystaniem historycznego dziedzictwa obszaru czy wspieranie przedsięwzięć budujących postawy obywatelskie, otwartość, tolerancję, współodpowiedzialność i edukację przez całe życie. Przedsięwzięcia  powinny być realizowane w sferze społecznej oraz co najmniej jednej ze stref takich jak: gospodarcza, środowiskowa, przestrzenna lub techniczna.

Kto może zgłaszać projekty?

Dzięki Programowi Rewitalizacji wiele zakątków miasta może wypięknieć. Co ważne, umożliwia on realizację projektów nie tylko gminie i jej jednostkom organizacyjnym, ale również podmiotom zewnętrznym np. mieszkańcom, firmom, działającym na tym terenie czy organizacjom społecznym.

W związku z tym zapraszamy do składania propozycji projektów i przedsięwzięć, które warto ująć w programie. Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne czy podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, a także wszystkich, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Dlaczego warto?

Zgłaszając projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji możesz mieć realny wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto, twoje osiedle i jego otoczenie. Dzięki poprzedniej edycji programu, w Kartuzach zrealizowano nie tylko wiele ważnych inwestycji takich jak – modernizacja Kaszubskiego Dworu, utworzenie biblioteki w budynku dworca, zagospodarowanie Rynku czy budowa nowych placów zabaw, ale również wiele mniejszych projektów na wniosek mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych. Nowy program to m.in. nowe możliwości zmiany wizerunku naszego najbliższego otoczenia oraz szansa na nowe miejsca do wypoczynku, rekreacji i spotkań.

Do kiedy?

Nabór projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrwa od 27 listopada 2023 do 11 grudnia 2023r. Wypełnione formularze można składać w formie: elektronicznej - poprzez przesłanie na adres e-mail: rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl, papierowej – poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „REWITALIZACJA – NABÓR” lub składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – Interesariuszy Rewitalizacji, na którym będzie można zapoznać się z regulaminem i dokumentacją naboru.  Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2023r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Sali nr 27.

Przydatne linki

Zasady zgłaszania projektów/przedsięwzięć określone zostały w Zarządzeniu Burmistrza Kartuz nr. 138/2023 z dnia 16 listopada 2023r. i są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w zakładce Rewitalizacja link: https://www.kartuzy.pl/rewitalizacja  i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne: https://www.bip.kartuzy.pl/m,315,konsultacje-spoleczne.html.