Program CZYSTE POWIETRZE w gminie Kartuzy

Program Czyste Powietrze

Burmistrz Kartuz zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

Punkt konsultacyjno-informacyjny 

W dniu 10 lipca 2019 roku Burmistrz Kartuz podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Kartuzy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Punkt zlokalizowany jest na parterze budynku przy wejściu do Urzędu od strony ul. 3 Maja.  

Punkt działa od poniedziałku do czwartku, w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7.30 do 15.30,

w środę od 7.30 do 16.30.  

W piątki punkt jest nieczynny. 

W sprawie składania wniosków o dofinansowanie można kontaktować się elektronicznie pod adresem: 


W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy Kartuz mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

Aby złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze potrzebne będą takie informacje jak:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian. 

   

Program „Czyste Powietrze” w liczbach

(aktualizacja: 10.04.2024)

Dzięki współpracy  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez Urząd Miejski w Kartuzach. Zaangażowanie Gminy w promocję Programu „Czyste Powietrze”, od początku trwania porozumienia, tj. od 10 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r., przyniosło wymierne efekty. Gmina Kartuzy jest w rankingu 100 najaktywniejszych gmin w Polsce, które złożyło najwięcej wniosków o dofinansowanie.  

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1763
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 873
 • Kwota wypłaconej dotacji: 22.036.531,84 zł

Gmina Kartuzy na tle innych gmin w powiecie:

Gmina     Ilość wniosków o dofinansowanie  Liczba przedsięwzięć Kwota wypłaconej dotacji
[zł]
Kartuzy - gmina miejsko-wiejska 1763 873 22.036.531,84
Chmielno - gmina wiejska 377 228

4.559.205,26

Przodkowo - gmina wiejska 570 333 6.190.041,85
Sierakowice - gmina wiejska 1199 691 17.313.138,59
Somonino - gmina wiejska 611 272 6.878.759,16
Stężyca - gmina wiejska 583 290 9.145.143,71
Sulęczyno - gmina wiejska 276 144 4.251.048,27
Żukowo - miejsko-wiejska 1370 755 12.901.637,13

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 66 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 135 tys. zł.
 • Podwyższony – podwyższony poziom dofinansowania do 99 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy – najwyższy poziom dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 135 tys. zł maksymalnej dotacji przy 100 % kosztów kwalifikowanych.
  Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

  Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  

 


Szczegółowe informacje dotyczące Programu  można znaleźć na stronach internetowych: 

www.wfos.gdansk.pl

oraz

www.czystepowietrze.gov.pl