Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570, z 2018 poz.1000, 1544, 1669)  pragniemy poinformować, że Urząd Miejski w Kartuzach ma uruchomioną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Kartuzach: /UMKARTUZY/SkrytkaESP


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.


Pismo ogólne do podmiotu publicznego


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Kartuzach:

 1. Dokumenty można przekazywać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie epuap
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: gmina@poczta.kartuzy.pl 
  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Mejskiego w Kartuzach w Biurze Obsługi Mieszkańca, znajdującego się na parterze w budynku UM Kartuzy przy ul. gen. Józefa Hallera 1

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty załączników to:
  • txt, rtf, pdf, doc, odt
  • jpg, gif, tif, png, svg
  • ​​​zip, rar
 • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2MB
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Kontakt