Formularze i wnioski

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu!

Większość spraw urzędowych można już teraz załatwić przez Internet. Bardzo pomocne w tym zakresie są rządowy portal gov.pl, gdzie stopniowo zwiększana jest oferta załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kartuzy. 

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - drukować dwustronnie!
  • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - drukować dwustronnie!
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu*/poza miejscem* sprzedaży - drukować dwustronnie!
    
 • Meldunki, numery pesel
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL
  • Zgłoszenie pobytu stałego
  • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  • Zgłoszenie pobytu czasowego
  • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
    
 • Decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z map
  • Wniosek o warunki zabudowy albo o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Wniosek o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
  • Wniosek o wypis i wyrys z mpzp
  • Wniosek o wydanie kserokopii decyzji
  • Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
    
 • Informacje o sprzedaży lokali komunalnych
  • Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych
  • Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
  • WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • WNIOSEK o ustalenie numeru porządkowego
  • Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • WNIOSEK o podział nieruchomości
  • WNIOSEK o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy
  • WNIOSEK o użyczenie nieruchomości/lokalu stanowiącej/go własność Gminy Kartuzy
  • WNIOSEK o oddanie w dzierżawę/najem miejsca na wywieszenie baneru reklamowego/reklamy
  • WNIOSEK o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
  • WNIOSEK o naliczenie jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości
  • WNIOSEK o wydanie opinii w sprawie trasy przebiegu mediów przez nieruchomości, które nie są drogami
  • WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości gminnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie bezprzetargowym
  • WNIOSEK o oddanie w dzierżawę/najem lokalu stanowiącego własność Gminy Kartuzy
  • WNIOSEK o oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kartuzy
    
 • Podatki
  • ​​​​​​​Informacja dla posiadaczy psów
  • Oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości na działalność gospodarczą
  • Oświadczenie o nieużytkowaniu budynku
  • Wniosek, oświadczenie i załącznik dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Wniosek w sprawie doręczania decyzji podatkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Kontakt