Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją jest skierowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - są świadczone w ponad 1500 punktach w Polsce – w każdym powiecie.


Szczegółowe informacje

o NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE KARTUSKIM: 

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-