Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kartuzy.pl/ 

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Kartuzach
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2000-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
SHIFT + ALT + H – przejście do wyszukiwarki
SHIFT + ALT + M – przejście do mapy strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Waldemar Pek e-mail: informatyk@poczta.kartuzy.pl , telefon: 586945120

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. gen. Józefa Hallera (wejście główne) oraz od ul. 3 Maja (wejście boczne)

Do wejścia od ul. gen. Józefa Hallera prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się wzdłuż budynku.

Do wejścia od ul. 3 Maja prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramkami.

Budynek jest wyposażony w windę do której dostęp jest bezpośrednio z chodnika od ul. 3 Maja. Winda umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku Urzędu Miejskiego.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach  1,2,3.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.