Projekty zrealizowane przez Gminę Kartuzy do roku 2014 dofinansowane ze środków zewnętrznych

Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury

Projekty zrealizowane przez Gminę Kartuzy do roku 2014 dofinansowane ze środków zewnętrznych

L.p Nazwa zadania Okres realizacji Wartośc zadania ogółem (zł) Kwota dofinansowania (zł) Źródło dofinansowania Wkład własny gminy (zł)
1 Razem działamy na rzecz naszej małej ojczyzny 2008 49 437,65 49 437,65 Europejski Fundusz Społeczny ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki) brak wkładu własnego
2 Sala sportowa w Dzierżążnie 2008 2 793 800,00 400 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 2 393 800,00
3 Moje Boisko Orlik w Grzybno 2009 1 173 591,04 666 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej + Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego 507 591,04
4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirachowie 2010 318 537,34 141 605,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 176 932,34
5 Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach 2009-2010 3 867 624,00 2 713 636,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 1 153 988,00
6 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy” – w tym Budowa kanalizacji sanitarnej I etap Dzierżążno, II etap Dzierżążno, Borowo, Sitno 2009- 2014 31 744 851,00 15 220 494,00 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś I Gospodarka Wodno-Ściekowa 16 524 357,00
7 Przebudowa ulicy Chmieleńskiej na osi dróg wojewódzkich nr 211 i 228 jako mini obwodnica miasta Kartuzy 2009 1 973 940,00 951 636,47 MSWIA 1 022 303,53
8 Modernizacja ulicy 3 Maja w Kartuzach na osi dróg wojewódzkich nr 221 i 211 2009 7 780 540,00 1 750 000,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 6 030 540,00
9 Sala Sportowa w Staniszewie 2009 2 633 934,28 800 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 1 833 934,28
10 Budowa „Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu” na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz 2009- 2010 6 066 327,45 2 481 339,13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 3 584 988,32
11 Zintegrowany System Informacji turystycznej: Budowa Centrów Informacji turystycznej – Bramy Kartuskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną 2009-2010 1 163 957,00 734 796,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 429 161,00
12 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino 2009 349 856,00 215 075,00 PROW na 2007-2013 134 781,00
13 „Inwestuj na Kaszubach” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy. Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych 2010-2011 449 470,68 111 242,44 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 338 228,24
14 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach w ramach projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego. 2010- 2013 2 742 674,00 1 448 641,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP) 1 294 033,00
15 Lepszy Urząd. Etap I. Aplikacja samorządowa 2010 135 914,00 135 914,00 Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) brak wkładu własnego
16 Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej 2011- 2012 88 535,57 53 985,00 PROW na 2007-2013 – LEADER 34 550,57
17 Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury 2013 198 997,28 120 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 78 997,28
18 Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzenia na rynek usług z branż około-turystycznych 2011 39 642,90 22 561,00 PROW na 2007-2013 – LEADER 17 081,90
19 Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej 2011- 2012 279 612,26 169 704,00 PROW na 2007-2013 – LEADER 109 908,26
20 Budowa budynku sportowo- rekreacyjnego na działce nr 336/5 w Kiełpinie 2011-2013 677 750,00 358 000,00 PROW na lata 2007-2013 319 750,00
21 Rewitalizacja parku im. Solidarności 2009 207 539,00 32 000,00 WFOŚiGW 175 539,00
22 Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach 2012 2 145 032,38 900 000,00 PO Ryby 2007-2013 1 245 032,38
23 Rekultywacja jezior kartuskich – Etap I – uporządkowanie zlewni 2012 449 874,26 365 751,45 PO Ryby 2007-2013 84 122,81
24 Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci 2012-2013 154 000,00 116 450,00 PO Ryby 2007-2013 37 550,00
25 Opracowanie planu ochrony i rekultywacji jezior kartuskich 2013- 2014 116 044,17 87 150,00 WFOŚiGW 28 894,17
26 Promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kartuz za pomocą techniki street–art. 2013 35 336,00 24 999,00 PROW 2007-2013 10 337,00
27 Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łapalicach 2013- 2014 539 784,55 179 787,00 PROW 2007-2013 359 997,55
28 Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców gminy Kartuzy 2013-2014 22 170,93 14 420,12 PROW 2007-2013 7 750,81
29 Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach 2013 1 873 640,00 936 820,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) 936 820,00
30 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kiełpinie 2013 6 540 090,40 1 972 000,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) 4 568 090,40
31 Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie osiedla Wybickiego 2014 1 264 097,46 858 156,18 PO Ryby 2007-2013 405 941,28
32 Budowa parku naukowo – rekreacyjnego w Kaliskach, gmina Kartuzy 2014 550 587,90 358 105,00 PROW 2007-2013 192 482,90
33 Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Faza I – opracowanie dokumentacji 2014- 2015 244 060,68 92 625,00 RPO WP 2007-2013 151 435,68
34 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez budowę targowiska w Kartuzach 2014 2 634 720,00 1 607 925,00 RPO WP 2007-2013 JESSICA 1 026 795,00
35 Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia- poprzez budowę ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 3 Maja z ul. Kolejową oraz budowę parkingu przy ul. 3 Maja 2014 1 280 332,75 650 000,00 PO Ryby 2007-2013 630 332,75
36 Budowa Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy- Staniszewo i przysiółki Brodnicy Górnej 2014 657 255,00 360 000,00 WFOŚiGW 297 255,00
37 Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy - dokumentacja 2014 67 035,00 56 979,75 PO Infrastruktura i Środowisko 10 055,25