Zapewnienie dostępności

Złóż wniosek do Urzędu Miejskiego w Kartuzach o zapewnienie dostępności.

We wniosku opisz, jakie bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne (np. brak usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy, czy też brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących) przeszkadzają, aby korzystać z usług wspomnianej placówki na równi z innymi ludźmi.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności?

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.

WAŻNE – warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie interesu faktycznego wobec instytucji. Interes faktyczny to potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez dany podmiot (np. załatwienie sprawy w urzędzie, itp.).

Co napisać we wniosku?

Ustawa dokładnie precyzuje dane, które muszą się tam znaleźć. A są to:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza lub uniemożliwia Ci w korzystaniu w pełni z usług danego podmiotu publicznego,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą, czyli jak można się z Tobą skontaktować,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę.

Gdzie złożyć wniosek?

 • złożyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,
 • wysłać drogą elektroniczną na e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl
 • wysłać za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl,  adres skrzynki urzędu: /UMKARTUZY/SkrytkaESP
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • wysłać faks pod numer 58 694 51 35

Dokładna procedura postępowania skargowego zawarta jest w Rozdziale 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(t. j. Dz. U. 2022, poz. 2240 z późn. zm.)

Interaktywne druki do pobrania: