Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Brodnicy Górnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brodnicy Górnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121 o powierzchni 0.1281 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00028368/2

Dział III i IV księgi wieczystej nr GD1R/00028368/2 są wolne od wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.223,00 zł
Wadium wynosi 8.200,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2024 r. o godz. 1300 w gmachu Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. Hallera 1 sala 28 na parterze budynku.

Nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kartuzy działka o nr ewid. 121 położona jest na terenach rolniczych. Nieruchomość znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina Kartuzy, oświadcza, że na nieruchomości objętej postępowaniem przetargowym nie przeprowadzała badań geotechnicznych gruntu, badań zanieczyszczeń gleby, a tym samym nie posiada wiedzy w przedmiocie tego czy zachodzi konieczność rekultywacji lub remediacji, jak również czy znajdują się na niej odpady niebezpieczne.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy: Bank PKO BP Oddział w Kartuzach nr 36 1020 1811 0000 0802 0188 9674 najpóźniej na 7 dni przed przetargiem.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 412 zł.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, a środki finansowe w dniu podpisania umowy notarialnej winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pok nr 202, telefon 58 694-52-22 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 730 - 1530, środa 730 - 1630, piątek 730 - 1430.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.  
       
Burmistrz Kartuz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


/-/Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński