roboty budowlane

Definicja robót budowlanych zawarta w art. 7 ust. 21 nowej ustawy PZP, na pierwszy rzut oka, wydaje się być dość skomplikowana. Upraszczając - przez roboty budowlane należy rozumieć:

 1. wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:
 2. określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE (czyli tzw. dyrektywy klasycznej),
 3. określonych w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE (czyli tzw. dyrektywy sektorowej),
 4. objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 (Wspólny Słownik Zamówień CPV),

       lub
   
 5. wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego,

       lub
   
 6. realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
   

Ad. 1 - Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Po pierwsze, robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest wykonanie (lub dodatkowo jeszcze zaprojektowanie) konkretnych robót wskazanych w załączniku nr II do dyrektywy klasycznej, załączniku nr I do dyrektywy sektorowej lub w dziale 45 Wspólnego Słownika Zamówień. Warto dodać, że każdy z tych dokumentów wskazuje w zasadzie tożsamy zakres i sprowadza się do następujących robót:

 • przygotowanie terenu pod budowę
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
 • wykonywanie instalacji budowlanych
 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

 

Ad. 2 - Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego

Po drugie, do robót budowlanych należy zaliczyć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego. Definicja obiektu budowlanego znajduje się w art. 7 pkt 14 nowej ustawy PZP. Zgodnie z przepisem tego artykułu przez obiekt budowlany należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Definicja obiektu budowlanego jest autonomiczna w stosunku do definicji właściwych dla przepisów Prawa budowlanego. Kładzie ona przede wszystkim nacisk na możliwość samoistnego spełnienia przez dany obiekt funkcji gospodarczej lub technicznej. W zależności więc od danego przypadku, za jeden obiekt budowlany może zostać uznany jeden budynek (np. budynek szkoły), jak i klika budynków (np. klika budynków szpitala połączonych łącznikami). Pomocny w zakresie określenia odrębności danych obiektów budowlanych może być projekt budowlany. Przeważnie projekt budowlanych dotyczy bowiem jednego obiektu budowlanego.

 

Ad. 3 - Realizacja obiektu budowlanego

Po trzecie, również realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, będzie robotami budowlanymi w rozumieniu nowej ustawy PZP. Przez realizację obiektu budowlanego należy rozumieć nie tylko sytuację, w której wykonawca ma wykonać gotowy obiekt budowlany, ale także umowy, których przedmiotem będzie wykonanie obiektu budowlanego zgodnego z wymaganiami zamawiającego na gruncie niestanowiącym własności zamawiającego, a następnie przeniesienie własności lub innych praw do gotowego obiektu na zamawiającego. Należy podkreślić, że w takim przypadku zamawiający nie może skorzystać z wyłączenia stosowania ustawy PZP na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy PZP (zgodnie z przywołanym przepisem ustawy PZP nie stosuje się do nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości).