dostawy

Definicja dostaw zawarta jest w art. 7 pkt 4 nowej ustawy PZP. Zgodnie z przepisem tego artykułu, przez dostawy należy rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Na pierwszy plan w definicji dostaw przebija się "nabywanie produktów", zaś charakter danej umowy ma znaczenie drugorzędne. Oczywiście zawarte w definicji wyliczenie umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym ma charakter przykładowy.

Warto także zauważyć, że dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest odmienna od tej zawartej w Kodeksie cywilnym. Dostawą w rozumieniu art. 605 KC jest wytworzenie przez dostawcę rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz ich dostarczenie częściami albo periodycznie w zamian za odebranie tych rzeczy przez odbiorcę i zapłacenie ceny.